سال 1374 و در 19 اردیبهشت جرقه‌ی نهضتی زده شد که تا به امروز دوام داشته و صدها فعال شجاع و مبارز را تقدیم راه آزادی آزربایجان جنوبی کرده است.

آذوح باور دارد که نسل جوان آزربایجان در مسیر برقراری حکومت ملی به زودی چنان لرزه‌ای بر پایه‌های نژادپرستی حاکم بر ایران خواهد انداخت که در نهایت به سقوط دیکتاتوری و استعمار خواهد رسید.

در هفته‌های قبل و در قسمت جدید برنامه‌ی "ایشکنجه" به سراغ یکی از فعالان شناخته شده‌ی حرکت ملی آزربایجان رفتیم. فعالی که نزدیک به 10 سال از زندگی‌اش را در راه آزادی آزربایجان در زندان سپری کرده است.

اکنون و به مناسبت فرارسیدن روز دانشجوی آزربایجان، مصاحبه با دکتر لطیف حسنی تقدیم شما مخاطبین عزیز می گردد.

تحمل نزدیک به 10 سال زندان، ماهها انفرادی، شکنجه و انواع فشارهای امنیتی هزینه ای است که این مبارز شناخته شده آزربایجان در راه برپایی آزادلیق، عدالت و حکومت ملی پرداخته است.

به احترام او،

به احترام آن 10 سال.....

https://t.me/AZOH_qrupu/25080