آذوح: مصطفی عوض پور پدر " آلپ آرسلان " به نزدیکان خویش اطلاع داده است که شکایتی علیه اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی بعلت امتناع این اداره از صدور شناسنامه به دلیل تورکی بودن اسم انتخاب شده تنظیم کرده بوده اند که شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است.

سیدولی الله حجتی رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به این امر که "...در صورتی که اداره ثبت احوال بعنوان واحد دولتی از اجرای مقررات قانونی تخلف نماید احراز تخلف خوانده از مقررات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و قبل از احراز مقررات دولتی اداره خوانده، الزام خوانده به صدور شناسنامه با مشخصات اعلامب خواهان از موقعیت قانونی برخوردار نیست و لذا دعوی خواهان با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد..." پرونده شکایت را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است.

پیشتر مصطفی عوض پور ضمن انتقاد از سیاست های تورک ستیزانه سازمان ثبت احوال ایران اطلاع داده است که عدم صدور شناسنامه، مشکلات زیادی را بر آنها تحمیل کرده و فرزندشان با مشکلاتی مانند «عدم واکسیناسیون بموقع و نداشتن دفترچه درمان» مواجه شده است.

پیشتر والدین "آییل" ، "آنار" ، "سئوگی" ، "یاغیش" ، "آتاکان" ، "اوغوز" ، "تورکای" ، "تارکان" و "آننا" نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.

در جمهوری‌ اسلامی ایران کودک فاقد شناسنامه و کد ملی محروم از تمامی خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی بوده و عدم دریافت شناسنامه برای فرزندان، والدین آذربایجانی را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

حق داشتن نام کودک در بدو تولد از بندهای میثاق بین المللی حقوق کودک می‌باشد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگانش از پذیرش آن سرباز می‌زند.