آذوح: فعالین ملی آزربایجان شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در آستانه روز جهانی گرامیداشت زبان مادری اقدام به پخش کتاب تورکی نمودند.

عمده‌ کتابها‌ی توزیع شده شامل داستانها و شعرهای تورکی‌ کودکانه بوده که توسط فعالین‌ ملی آذربایجانی‌ در بسیاری از شهرهای آزربایجان جنوبی بصورت‌ گسترده پخش شده است.

طی سالهای اخیر و در پی اعتراض به ممنوعیت آموزش به زبان مادری، فعالیت های اعتراضی نمادین متعددی در فضای مجازی و حقیقی آذربایجان از جمله توزیع کتابهای تورکی در شهرهای مختلف انجام می شود.

لازم به ذکر است پخش کتاب در روز های مختلف از جمله اول مهر همزمان با شروع سال تحصیلی ، دوم اسفند روز جهانی زبان مادری و ۲۶ آذر روز کتاب سوزی در آذربایجانی، یکی از فعالیت های نمادین اعتراضی فعالین آذربایجانی به یکسان سازی فرهنگی و سیاست های جاری شوونیستی علیه ملتهای غیر فارس می باشد.