آذوح: فعال ملی حرکت آذربایجان علی حاج محمدی از سولدوز توسط مأموران لباس شخصی در محل کار وی مورد ضرب گلوله قرار گرفت.

مأموران لباس شخصی با مراجعه به محل کار علی حاج محمدی فعال ملی شناخته شده آذربایجان جنوبی از سولدوز اقدام به دستگیری وی نموده اند، که در مقابل وی به خاطر عدم وجود حکم دادگاهی مقاومت میکند و درگیر می شوند، سپس یکی از مأموران لباس شخصی با استفاده اسپری فلفل مانع دید وی می شود و بعد یکی دیگر از مأموران لباس شخصی با شلیک دو گلوله به پای فعال ملی علی حاج محمدی، وی را به شدت زخمی میکند.

علی حاج محمدی توسط اطرافیان به بیمارستان سولدوز منتقل شده و پس از ساعت هاعمل جراحی هر دو گلوله از پای وی بیرون در آورده شده.

جو امنیتی بیمارستان به هنگام عمل جراحی وی به شدت تحت کنترل عوامل اطلاعات، سپاه و نیروی اتظامی بوده.

https://t.me/AZOH_qrupu/8921